imagine sus1.jpg

 

 

Vocabularul codicologic rom穎esc

Censusul manuscriselor occidentale din Rom穎ia

 

CNCSIS RU-TE 290

scrib.gif                                                                                      175pxUBB_logo.gif

Centrul CODEX                                                                                                                                                                                                  Facultatea de Litere

 

Studiul manuscriselor s-a impus ca disciplină de sine stătătoare 馬 Apusul Europei 馬că din 1937, odată cu fondarea de către F四ix Grat a Institut de Recherche et dユHistoire des Textes (IRHT) la Paris. n 1953, ia naştere la Paris Comitetul Internaţional de Paleografie Latină, care, 馬trunit 馬 primul său congres, stabileşte direcţiile generale de cercetare pe plan internaţional: catalogarea unitară, 馬 latină sau 馬tr-o limbă modernă de largă circulaţie a manuscriselor medievale latine, şi 馬 special a celor datate; realizarea unui vocabular codicologic internaţional; stabilirea unei nomenclaturi a scrierilor latine.

Acest din urmă aspect a fost tratat de către Bernhard Bischoff, G. I. Lieftinck şi Giorgio Battelli 馬 congresul fondator al Comitetului. Dezideratul unui lexic codicologic internaţional a fost atins 馬 1985, prin publicarea lucrării lui Denis Muzerelle, Vocabulaire codicologique. Aceasta a fost adaptată 馬 italiană, 馬 spaniolă şi parţial 馬 engleză, şi este actualmente accesibilă pe internet. Italia, Franţa şi Austria s-au aflat 馬 prima linie a recatalogării colecţiilor de manuscrise medievale purt穎d indicaţii de dată, loc sau copist, urmate de Anglia, Belgia, Elveţia, Germania, Olanda, Suedia şi Vatican. n fine, Germania promovează constant, prin Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), recatalogarea la standarde moderne a tuturor colecţiilor de manuscrise. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără stabilirea unor norme riguroase la nivel naţional, campionii 馬 acest sens fiind Franţa, Italia şi Germania.

n ţara noastră, principalele domenii ale studiului manuscriselor — paleografia şi codicologia — sunt 馬 continuare considerate ヤştiinţe auxiliare ale istorieiユ, fiind 馬 consecinţă predate sumar, exclusiv istoricilor. Ori, studierea unui manuscris medieval cere multe competenţe, care nu pot fi dob穎dite 馬tr-un semestru sau două, exclusiv 馬 cadrul unei facultăţi de istorie. Este 馬 primul r穎d nevoie de o formaţie de clasicist, dar şi de cunoaşterea altor vernaculare medievale (germana şi italiana sunt 馬 mod special relevante pentru colecţiile din Rom穎ia). Este esenţială aşadar o educaţie filologică, 馬aintea celei istorice, completată de noţiuni de teologie şi de filozofie, dată fiind natura textelor transmise de manuscrisele medievale. La acestea ar trebui să se adauge cunoştinţe de istoria artelor, indispensabile studiului manuscriselor 馬luminate.

Toate aceste competenţe nu se găsesc reunite 馬 niciun program de studii avansate (master sau formare post-universitară) din Rom穎ia. Pentru a suplini aceste lacune, am 馬fiinţat 馬 anul universitar 2007/2008 la Universitatea din Cluj centrul CODEX, care şi propune crearea unui program interdisciplinar de studiere a manuscriselor medievale 馬 grafie latină, precum şi cercetarea adecvată a colecţiilor din Rom穎ia. n primii săi ani de existenţă, Centrul CODEX a inclus 馬 oferta Universităţii din Cluj un curs de introducere 馬 studiul manuscriselor medievale occidentale, a pus bazele unei biblioteci de specialitate, cu ajutorul unui grant oferit de New Europe College-Bucureşti, şi a organizat un colocviu internaţional despre manuscrisele liturgice medievale. n paralel, membrii Centrului au desfăşurat cercetări exploratorii 馬 colecţiile din ţară pentru a estima amploarea fondurilor şi priorităţile cercetării. Totodată, am 馬cercat să evaluăm stadiul cercetării 馬 domeniul codicologiei şi paleografiei latine 馬 Rom穎ia, public穎d 馬 acest sens un scurt status quaestionis.

Prin proiectul TE actual, ne propunem următoarele: (a) realizarea unui vocabular codicologic rom穎esc; (b) efectuarea unui census al manuscriselor; (c) stabilirea normelor de catalogare unitară a manuscriselor medievale latine la nivel naţional şi redactarea unui catalog general al manuscriselor, precum şi a unui catalog de manuscrise datate; (d) facsimilarea completă prin mijloace digitale a colecţiilor existente, 馬 paralel cu crearea unei interfeţe informatice şi a unui sit internet pe care să fie disponibile toate aceste instrumente. n cadrul acestui proiect, propunem spre finanţare primii doi paşi ai unei valorificări complete a patrimoniului de carte medievală manuscrisă de tradiţie occidentală din Rom穎ia: realizarea vocabularului codicologic şi a census-ului.

 

Obiectivele proiectului

 

1. REALIZAREA UNUI VOCABULAR CODICOLOGIC ROM薇ESC

 

Este important să 馬lesnim accesul cercetătorilor străini la colecţii, descriindu-le 馬tr-o limbă de circulaţie internaţională, aşa cum o recomandă Comitetul Internaţional de Paleografie Latină (CIPL). Dar care? Franceza şi italiana posedă cel mai articulat vocabular codicologic, dar nu sunt relevante pentru spaţiul nostru cultural, şi nici nu se mai bucură de o at液 de largă răsp穎dire. Germana este relevantă pentru colecţiile noastre, dar şi pierde treptat statutul de lingua franca chiar şi 馬 Europa Centrală. A folosi latina, cu toate avantajele universalităţii ei, ar fi un preţiozism. Răm穎e engleza, care 馬să nu posedă echivalentul vocabularului codicologic al lui Muzerelle sau Maniaci, dar este incontestabil singura limbă de circulaţie universală.

Pe de altă parte, un minim orgoliu naţional, dar şi raţiuni practice, cum ar fi nevoia de a face cercetările accesibile publicului rom穎esc, conservatorilor colecţiilor, sau autorităţilor de tutelă, ne 馬deamnă să folosim şi limba rom穎ă 馬 descrierea manuscriselor, sau 馬 studiile de specialitate publicate 馬 ţară. Ne lipseşte 馬să un vocabular codicologic complet şi adecvat, 馬 ciuda existenţei c液orva lucrări care ating şi domeniul manuscriselor medievale. Oricine le deschide pe acestea, sau s-a aflat 馬 situaţia de a descrie un manuscris, cunoaşte lacunele terminologice de care ne lovim. Lexicul codicologic rom穎esc este incomplet şi profund neunitar, provenind adesea din proasta 芭păm穎tenire a unei terminologii preluate, p人e-m人e, din latină, franceză, italiană, germană şi engleză.

De exemplu, 馬 lexicul altminteri util al lui Virgil Olteanu, coabitează termeni latini păstraţi ca atare (lapsus calami, liber catenatus) cu neologisme latineşti (coligat, expunctuare, lecţionar), sau calcuri franţuzeşti (ancadrament, caboşon, grisai) şi nemţeşti (blindruc, forzaţ). Uneori, există chiar dublete cu etimologii diferite pentru acelaşi element codicologic (tranşă, şnit). At液 incoerenţele, c液 şi ezitările 馬tre termeni diferiţi trebuie tranşate, şi nu e lucru uşor. Pe l穎gă acest demers, trebuie inventaţi termeni acolo unde ei nu există.

Redactarea unui astfel de vocabular pornește de la lucrarea lui Denis Muzerelle şi variantele sale 馬 alte limbi, integr穎d vocabularul deja existent c穎d acest lucru este posibil, sau inov穎d. De asemenea, spre a creşte valoarea lucrării şi interesul său internaţional, vor fi folosite spre ilustrarea diverşilor termeni imagini provenite din manuscrise autohtone. Spre a servi cercetătorilor rom穎i care au de redactat lucrări 馬 limbi străine, vor fi preluaţi şi termenii din celelalte limbi unde există vocabulare codicologice.

Pentru o bună acceptare a terminologiei propuse, vocabularul va trebui supus discuţiei specialiştilor din ţară 馬ainte de publicare. Publicarea va 芭brăca două forme: cea de carte tipărită, precum şi adăugarea terminologiei rom穎eşti pe situl Vocabularului lui Muzerelle, care este evolutiv şi deschis 馬spre noi contribuţii lingvistice.

 

2. EFECTUAREA UNUI CENSUS AL MANUSCRISELOR MEDIEVALE OCCIDENTALE (SEC V-XV) DIN ROM薇IA

 

La ora actuală nu ştim c液e manuscrise sunt conservate 馬 Rom穎ia, unde se află acestea, ce texte conţin, sau c穎d au fost copiate. Din bibliografie şi din cercetările pe teren ale membrilor Centrului CODEX, reiese următorul tablou: Alba Iulia (Batthyaneum) – cca. 300 mss.; Sibiu (Brukenthal şi colecţii minore) – cca. 100 mss; Cluj (Academie şi BCU) – cca. 30 mss.; Bucureşti (Academie, Biblioteca Naţională, Muzeul de Istorie şi colecţii private) – cca. 50 mss.; Braşov – cca. 10 mss.; T詠gu-Mureş – max. 5 mss. Un număr relativ mic de manuscrise par să se găsească la Sighişoara, Mediaş şi 馬 alte colecţii din zonele săseşti. Lipsesc 馬să aproape cu desăv詠şire datele despre alte centre.

Un exemplu: 馬că din sec. XIV la Sibiu erau disponibile 296 manuscrise, conform listei de cărţi transmise de Matricula plebaniae Cibiniensis (Alba Iulia, Bibl. Batthyaneum, ms. II.135, ff. 5r, 17r-20r, 37v-39r, 41v). Nu se ştie c液e dintre acestea supravieţuiesc 馬 colecţii din Rom穎ia: doar 35 manuscrise aparţin穎d Bibliotecii Muzeului Brukenthal au fost vreodată catalogate. Din investigaţiile cerc. dr. Adinel Dincă, 馬că aproximativ 40 de manuscrise medievale sunt prezente, necatalogate, 馬 colecţiile acestei din urmă instituţii. Alte manuscrise medievale din zona Sibiului sunt insuficient şi inegal cunoscute: despre unele, aparţin穎d Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice din Rom穎ia se ştie indirect, de pildă din cataloage de restaurare.

Din acest exemplu reiese necesitatea realizării unui census al manuscriselor medievale de tradiţie occidentală din colecţiile publice şi ale diferitelor comunităţi din Rom穎ia. Acesta va consta 馬 realizarea a două volume, unul 馬 limba rom穎ă şi altul 馬tr-o limbă de circulaţie, precum şi 馬 punerea la dispoziţia publicului savant a unei baze de date accesibile pe internet. Volumele şi situl internet vor furniza informaţii minimale despre manuscrise: loc de conservare, cotă, conţinut (pe scurt), număr de file, material, tip de legătură, prezenţa miniaturilor, datare, origine şi provenienţă 馬 cazul 馬 care acestea pot fi precizate fără cercetări de detaliu.

Ca metodă de lucru, proiectul a 馬ceput prin str穎gerea informaţiei bibliografice complete, identificarea tuturor colecţiilor, contactarea bibliotecarilor, arhiviştilor şi conservatorilor locali şi realizarea unei liste provizorii; după finalizarea acestei etape, toate manuscrisele vor fi consultate 馬 original şi se vor stabili celelalte detalii codicologice şi textuale menţionate mai sus.

Din cercetările deja efectuate, estimăm la maximum 600 numărul codicilor anteriori anului 1500.

 

Membri

lect.dr. Adrian Papahagi, Facultatea de Litere UBB - director

dr. Adinel Dincă, cercetător, Institutul de Istorie G. Barițiu

dr. Andreea M詠za, asistent, Facultatea de Teologie Greco-Catolică UBB

dr. Andrs Kovcs, cercetător, Societatea Muzeul Ardelean

 

Publicații

Papahagi, Adrian (2010) - ヤUn manuscris italian inedit al Bibliotecii Batthyaneum (Ms. II. 106)ユ, Apulum n.s. 47, p. 611-628

Papahagi, Adrian (馬 curs) - ヤVolgarizzamenti veneti inediti del Moralium dogma philosophorum di Guglielmo di Conches e della Summa de vitiis et virtutibus di Guido Fava in un manoscritto trecentescoユ, Critica del testo 14

Papahagi, Adrian (2010) - Boethiana Mediaevalia. A Collection of Studies on the Early Medieval Fortune of Boethiusユ Consolation of Philosophy, București, Zeta Books

馬 curs, colectiv - Vocabular codicologic rom穎esc

馬 curs, colectiv - Census al manuscriselor occidentale din Transilvania

 

 

 

Contact

Centrul CODEX

Str. Pandurilor nr. 7, Cluj-Napoca

Juventus